INTEGRITETSPOLICY

 

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS!

Inom Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA / Solar Gard (nedan kallat SGSG) samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.

HUR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER?

Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter, till exempel i samband med att du fyller i ett formulär för att bli kund eller laddar ner kataloger eller annan information. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer/installatörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera till/installera åt dig.

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN?

När du blir kund/återförsäljare till SGSG, registrerar dig för något av våra nyhetsbrev eller laddar ner till exempel produktkataloger kan vi komma att samla in följande:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret
 • Hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på)
 • Köpvanor och köphistorik

Vi inhämtar i första hand uppgifter från dig som kund, men det finns tillfällen då vi kan komma att hämta uppgifter om dig från andra källor. Detta sker framförallt i två olika situationer:

 • Då det är nödvändigt att upprätthålla god registervård kommer vi att uppdatera adressinformation från centrala adresskällor, som exempelvis SPAR (Statens personadressregister)
 • Då vi inhämtar dina kontaktuppgifter från externa databaser för att kunna erbjuda dig relevanta och attraktiva erbjudanden och nyheter.

VAD ANVÄNDER VI INFORMATIONEN TILL?

Identifiering och kontakt
Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal.
Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar, erbjudanden kopplade till ditt köp samt för utskick av våra nyhetsbrev.
De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda reklamationsärenden.

Rättslig grund:

 • Mottagare av nyhetsbrev – berättigat intresse
 • Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal

Genomförande av köp/beställning
Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig.
Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).

Rättslig grund: Köpeavtal

Informationsutskick, tävlingar och event
Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig.
Om du deltar i en tävling, ett event eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.

Rättslig grund:

 • Registrerade och icke-registrerade kunder – berättigat intresse
 • Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse

Förbättringar
Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.

Detta möjliggörs genom analyser av de personliga uppgifter som SGSG samlar in för samma syfte, till exempel av hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på). Utifrån dessa analyser kan vi göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel genom att förenkla användargränssnittet och förbättra varu- och logistikflöden samt sortiment, exempelvis genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Säkerhet och rättsliga förpliktelser
Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång. Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet i avsnittet ”Hur skyddar vi dina personuppgifter?”.

Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

Laglig grund:

 • Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger
 • Berättigat intresse

VEM DELAR VI INFORMATIONEN MED?

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)
För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer.

Samarbetspartner
Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper SGS inom marknadsföring.

Myndigheter
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Övriga
Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer.

HUR LÄNGE LAGRAR VI INFORMATIONEN?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Kundinformation sparas så länge du är kund hos SGS och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

HUR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER COOKIES?

Alla våra webbplatser använder cookies för att samla in information kring våra besökares aktivitet. Detta ger oss en bättre förståelse för hur våra besökare tänker och låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som du har besökt, vilket gör att vi kan förbättra användarupplevelsen för dig.

Cookies används bland annat för att se vilka val du tidigare gjort, var du klickat och vilka sidor som du har varit inne på. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på din dator, den ger webbservern information kring hur du surfar. Om dina inställningar i din webbläsare tillåter det så kan alla webbplatser spara cookies på din dator.

Det finns tre typer av cookies: permanenta, temporära (så kallade sessionscookies) och tredjeparts- cookies. Permanenta cookies är filer som lagras på din dator under en längre period. Temporära cookies är filer som lagras tillfälligt på din dator när du besöker en webbplats, men raderas när du stänger ner sidan. Tredjeparts-cookies kommer från en annan webbplats och har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Hur kan jag stänga av cookies?
Via inställningar i din webbläsare kan du själv välja om du vill tillåta cookies. Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare som du använder men det är generellt ett val du kan göra genom att gå in i inställningar eller verktyg via menyn i webbfönstret.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

BEGRÄNSNING AV BEHÖRIGHETER

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Kryptering
Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar
SGSG applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra SGS:s IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer
Inom SGSG finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom SGS ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsval
Inom SGSG använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot SGS och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att SGS behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som SGS utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån SGS i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

 

INFORMATION OM COOKIES

ANVÄNDNING AV COOKIES

När du besöker Solar Gards webbplats kan cookies installeras automatiskt och sparas tillfälligt i datorns minne eller på hårddisken för att göra det lättare för dig att navigera runt på vår sajt. Cookies gör det inte möjligt för oss att identifiera dig, utan används för att registrera information om vilka sidor du har tittat på vår hemsida, datum och tid för ditt besök på webbplatsen, etc.

Nedan följer en lista över de cookies som används av webbplatsen Saint-Gobain.com och deras syfte:

Namn Typ Beskrivning
Has_js Applikationscookie Session cookies används av CMS för att visa webbsidan.
YouTube Visitor_info1_live Youtube specifik cookie Denna beständinga cookien har en löptid på 7 månader,  används för att avgöra vilken version av Youtube hemsida får du om du besöker den
YouTube Pref Cookie Youtube specifik cookie Den PREF cookien kan lagra dina inställningar och annan information, i synnerhet önskat språk (t.ex. engelska), hur många sökresultat du vill ha visat per sida (t.ex. 10 eller 20), och om du vill ha Googles Safesearch-filter påslagen.
Cookie-agreed Applikationscookie Teknisk cookie för att hantera informationsmeddelandet om användningen av cookies på webbplatsen.
EmbedP5layer.UserBandwidth Applikationscookie Teknisk cookie används för att ge en god servicenivå för video (Kaltura) visas på webbplatsen.
TimedText.Preferences1 Applikationscookie Teknisk cookien används för att ge en god servicenivå för video (Kaltura) visas på webbplatsen.
__utma Analytics cookie Analytics cookies från Google Analytics. Se information nedan
__utmb Analytics cookie Analytics cookies från Google Analytics. Se information nedan
__utmc Analytics cookie Analytics cookies från Google Analytics. Se information nedan
__utmz Analytics cookie Analytics cookies från Google Analytics. Se information nedan
__utmv Analytics cookie Analytics cookies från Google Analytics. Se information nedan

ALLMÄNNA COOKIE INSTÄLLNINGAR

Du kan använda inställningarna i din webbläsare för att styra de cookies som är inställda på din dator eller mobila enhet.

ANALYTICS COOKIES PÅ SAINT-GOBAIN WEBBPLATS

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i den mån tredje part behandlar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan vägra installationen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare; men vänligen observera att om ni gör detta kan du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av Google av uppgifter om dig på det sätt och för de syften som nämns ovan.

För mer info om Google Analytics cookies, klicka här.

Ett annat alternativ till desactivate Google Analytics är att installera en plugin som föreslagits av Google för de större webbläsarna.

UPPGIFTER  SOM SAMLAS IN PÅ WEBBPLATSEN

Alla besökare på denna webbplats som ger information till företaget Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA / Solar Gard beviljar den senare att samtliga överlåtbara rättigheter förknippade med denna information och tillåter dem att använda informationen som de vill. De uppgifter som lämnats av besökarna kommer att betraktas som icke-konfidentiell, måste vara exakt och lagliga och får inte påverka tredje mans intressen.

Mer specifikt om personuppgifter som samlas på webbplatsen, besökare informeras om att webbplatsen använder flera processer vars syfte är att säkerställa kommunikation och informationsutbyte med besökare.

Dessa processer synnerhet gör det möjligt att:

 • Besvara skriftliga förfrågningar från besökare i de olika avsnitten som utformats för detta ändamål,
 • Överföra dokument som begärts av besökare (särskilt sådana av ekonomisk natur),
 • Hantera besökarnas registreringar till att delta finansiella möten som anordnas av Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA / Solar Gard,
 • Hantera jobbansökningar vare sig de motsvarar publicerade jobberbjudanden på webbplatsen eller inte.

De data som samlas in:

 • Får vara vara resultat av frivilliga registreringar av besökarna,
 • Används endast för internt bruk, av dem som är ansvariga för att hantera besökarens begäran,
 • Sparas endast så länge som behövs för att genomföra de syften som definieras ovan.

I enlighet med lagen nr. 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik, filer och friheter, modifierad genom lag nr. 2004-801 av den 6 augusti 2004 varje person som önskar utöva sina tillgång, rättelse, radering eller oppositions rättigheter bör kontakta följande avdelning:

 • Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA / Solar Gard
  Avenue Einstein 6 • 1300 Wavre • Belgium
  RPR Nivelles: 0402.733.607 – VAT: BE0402.733.607
  Contact address: Karreweg 18 • 9870 Zulte • Belgium
 • Vår emailadress för frågor kring sekretess- och användarvillkor: SolarGard.Privacy@saint-gobain.com.

INTEGRITETSPOLICY

Dokument