Ordlista

Olika system används för att förankra säkerhetsfilmer i fönsterkarmen för att öka deras förmåga att hålla glaset på plats om det går sönder. Säkerhetsfilm monteras på glasets insida och säkras sedan vid fönsterkarmen antingen kemiskt eller mekaniskt. Den önskade säkerhetsnivån avgör om ett fixeringssystem behövs och i så fall vilken metod som bör användas.

In vardagligt namn för skydds- och säkerhetsfilm i Solar Gard Armorcoat®-serien som syftar på produktens förmåga att hålla glassplitter på plats i fönstret även när det krossats utan att avge kringflygande skärvor.

Ett lim som aktiveras med vatten och binder filmen vid glaset på kemisk väg. Detta är ett starkt bindemedel som håller länge och ger en klar film.

En vanlig metod för att montera sol- och säkerhetsfilm. Filmen skärs till i förväg så att den är aningen större än fönstret. Efter montering skärs den på plats ned 3 millimeter från glasets kant.

Ett mått på en ytas förmåga att absorbera eller reflektera strålningsvärme. Ju lägre emissionsvärde, desto bättre isolerar ett fönster mot värmeförluster. När det gäller fönster med film syftar emissionsvärdet på den värme som reflekteras tillbaka in i rummet. Låga emissionsvärden är att föredra för att minska värmeförlust inomhus.

Lågemission syftar på en beläggning på glas eller fönsterfilm som reducerar den värmeförlust som sker genom fönsterfilmen. Ju lägre emissionsvärde, desto bättre isolerar ett fönster mot värmeförluster. Solar Gard Silver Ag 25 är en utmärkt lågemissiv film.

En process där metaller appliceras i ett jämnt lager på en klar polyesterfilm. Olika metaller ger olika nyanser och prestanda för att passa olika konsumentbehov.

Denna metod används för att förstärka glaset genom att film med tjocklek av 8 mil (0,8 mm) eller högre förankras i karmen med ett system av metallister. Säkerhetsfilmen monteras på glaset så att den överlappar fönsterkarmen med cirka 2 cm. Ett system av metallister placeras på överlappningen och skruvas fast i karmen och förankrar på så sätt filmen. Beroende på vilken säkerhetsgrad som önskas kan det mekaniska systemet fästas på en sida (den översta), två sidor eller fyra sidor av glaset.

Längdenhet (1/1000 tum) eller 0,0254 mm. Används för att uttrycka filmers tjocklek.

Ett varumärke för polyesterfilm som tillverkas av DuPont. Mylar, splitterskyddsfilm, splitterfilm och säkerhetsfilm andra benämningar på skydds- och säkerhetsfilm i serien Solar Gard Armorcoat®.

Ett smältlim som aktiveras av tryck och binder filmen vid glaset. Ett tryckkänsligt bindemedel känns klibbigt vid beröring. Alla bil- och säkerhetsfilmer monteras med denna metod.

Säkerhetsfilm består av extremt stark transparent eller metalliserad polyester, kraftiga UV-blockerare, särskilt starkt bindemedel för laminering och montering och reptåliga ytskikt. Produkten eftermonteras på insidan av glasytan, som skydd om glaset skulle krossas. När exempelvis naturkatastrofer, vandalism och explosioner krossar glas håller filmens elasticitet och tryckkänsliga lim skärvorna på plats. Detta minskar risken för skador på människor och egendom. Säkerhetsfilm kallas även bland annat splitterskyddsfilm och Mylar.

Solar Gards säkerhetsfilm finns i tjocklekar mellan 4 mil (0,1 mm) och 14 mil (0,36 mm) och ju tjockare film desto bättre skydd. Filmerna i serien Solar Gard finns antingen som transparent eller metalliserad säkerhetsfilm.

Nivån för solvärmen som passerar genom fönsterfilm värmetillförseln som under samma förhållanden strålar in genom ett fönster utan film. Ju lägre värde, desto bättre solavskärmning har fönsterfilmen/glassystemet.

Den mängd solenergi (synligt, infrarött och ultraviolett ljus) som absorberas av ett glassystem uttryckt i procent.
När solljus når glas släpps solenergin antingen igenom, absorberas eller reflekteras. Olika glastyper och fönsterfilmer som ger olika absorption, vilket uttrycks som en procentandel – detta är den mängd solenergi som glaset och filmen absorberar. Följ alltid tillverkarens rekommendationer innan montering.

Solenergi består av synligt ljus (bländning), infraröd strålning (värme) och ultraviolett strålning (bleker och är en hälsorisk). De olika energiformerna skiljer sig åt genom sina våglängder.

Den procentandel av solenergin som släpps igenom eller absorberas och strålar tillbaka in i en byggnad. Ju lägre solfaktor desto bättre är fönsterfilmens solskydd.

Den mängd solenergi (synligt, infrarött och ultraviolett ljus) som reflekteras av ett glassystem uttryckt i procent.

När solljus når glas släpps solenergin antingen igenom, absorberas eller reflekteras av rutan. Olika glastyper och fönsterfilmer ger olika reflektion, vilket uttrycks som en procentandel – detta är den mängd solenergi som glaset och filmen reflekterar.
För maximal värmereflektion ska du leta efter en film med högt reflektionsvärde. Följ alltid tillverkarens rekommendationer vid montering av film.

Den mängd solenergi (synligt, infrarött och ultraviolett ljus) som passerar genom ett glassystem uttryckt i procent.

När solljus når glas släpps solenergin antingen igenom, absorberas eller reflekteras bort från rutan. Olika glastyper och fönsterfilmer som har olika transmission, vilket uttrycks som en procentandel – detta är den mängd solenergi som släppts igenom glaset och filmen. Följ alltid tillverkarens rekommendationer vid montering av film.

En process för ytbeläggning av polyesterfilm med metaller som silver, rostfritt stål, koppar, guld, titan och krom. Filmen rullas ut och exponeras för materialet. Metallskiktet appliceras i ett jämnt lager genom jonisering. Resultatet blir en film med hög färgbeständighet och fantastiska solskyddsegenskaper. SGSG var först i branschen med att använda denna metod vid tillverkning av fönsterfilm.

Mäter fönsterfilmens förmåga att avvisa solenergi i form av synligt ljus, infraröd strålning och UV-strålning. Ju högre TSER, desto mer solenergi avvisar skyddsfilmen.

Ett mått på hur mycket värme som överförs genom en film på grund av skillnaden mellan ute- och innetemperatur. Ju lägre U-värde, desto lägre värmeöverföring. När du jämför filmfakta är ett lägre U-värde att föredra för att ha kontroll på temperaturen.

De osynliga men kraftfulla våglängder (kortare än synligtljus men längre än röntgenstrålning) som finns i solljuset kan delas in i tre typer: UV-A, UV-B och UV-C. UV-B orsakar solbränna och exponering under lång kan orsaka hudcancer. Fönsterfilmen blockerar nästan 100 % av det ultravioletta ljuset från att passera genom glas. Fönsterfilmserien rekommenderas av Skin Cancer Foundation.

Den mängd av det synliga ljuset som absorberas av ett glassystem, uttryckt som en procentandel.

Den mängd av det synliga ljuset som reflekteras av ett glassystem, uttryckt som en procentandel. Ett högre reflektionstal innebär bättre skydd mot bländning. Filmer med högre tal tenderar att vara mer reflekterande och/eller mörkare.

Den mängd av det synliga ljuset som släpps igenom av ett glassystem, uttryckt som en procentandel. En lägre transmission motverkar bländning bättre, medan ett högre är att föredra för att bevara naturligt dagsljus.

Denna metod för att förstärka glaset förankrar säkerhetsfilmen i fönsterkarmen med hjälp av ett silikonbaserat tätningslim. Säkerhetsfilmen installeras först på vanligt sätt och förankras sedan i karmen med ett silikonbaserat lim – Dow 995 är en av de produkter som brukar användas. Fogen appliceras längs filmens alla fyra kanter, den överlappar filmen och når upp till karmen och skapar därmed en förbindelse mellan film och fönsterkarm.